General conditions

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PWTThermo.be zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Turnhout.

1.2 Het maken van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van PWTthermo.com zijn vrijblijvend en PWTthermo.com behoudt zich het recht voor om prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na het aanvaarden van uw bestelling door PWTthermo.com. PWTthermo.com behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet geaccepteerd wordt, zal PWTthermo.com dat binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling laten weten.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten.

Artikel 4. Levering

De door PWTthermo.com opgegeven leveringstijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op een schadevergoeding, dan wel een annulatie van de bestelling.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 U heeft de verplichting om bij levering te onderzoeken of de bestelde producten in goede staat verkeren. Indien dit niet het geval is, dient u PWTthermo.com daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen met een limiet van 5 dagen na levering.

5.2 In het geval van een beschadigde dan wel niet-correcte levering, behoudt PWTthermo.com het recht voor om of de producten in kwestie te vervangen door nieuwe of de factuurwaarde van de producten terug te betalen. In beide gevallen dienen de betwiste producten echter aan PWTthermo.com geretourneerd te worden.

Artikel 6. Overmacht

6.1 PWTthermo.com behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat PWTthermo.com gebonden is aan enige vorm van schadevergoeding, tenzij de terugbetaling van de bestelde goederen.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan PWTthermo.com kan worden toegekend.

Artikel 7. Diverse

7.1 Indien u aan PWTthermo.com schriftelijk opgave doet van een adres, is PWTthermo.com gerechtigd alle bestellingen naar dat adres te verzenden, tenzij u een ander leveringsadres dan het facturatieadres heeft opegegeven bij uw bestelling.

7.2 Wanneer door PWTthermo.com in de praktijk afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, betekent dit niet dat haar eis op een strikte naleving van de Algemene Voorwaarden vervalt. Geenszins kan iemand rechten doen gelden op het feit dat PWTthermo.com haar eigen Algemene Voorwaarden soepel toepast om zo klantvriendelijk mogelijk te kunnen werken.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten en verplichtingen eigen aan een overeenkomst met PWTthermo.com is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

8.2 In het geval van eventuele geschillen is uitsluitend de Rechtbank van Turnhout bevoegd.